AANSLUITINGEN
 
FORMALITEITEN
 
 
 

ARTIKEL A1

 

Een sportseizoen speelt zich af over een kalenderjaar, t.t.z. van september tot juni.

 

ARTIKEL A2

 

Elke club zal het bezoek van het Selectiecomité op elk mogelijk ogenblik aanvaarden en zal zich houden aan haar aanmaningen.

 

ARTIKEL A3

 

Elke ploeg zal samengesteld zijn uit minimum 4 spelers.

 

ARTIKEL A4

 

Elke club dient een Voorzitter per club aan te duiden en een kapitein per ploeg.

          Rechten en plichten van deze Voorzitter :

                    - De Voorzitter is verantwoordelijk voor de betalingen van de bijdragen of elke     andere som die aan de Federatie verplicht is.

                    - Hij beschikt eveneens over de toelating om spelers van zijn club te       transfereren naar een andere club; (elke verbintenis van een speler in       een club dient bij het einde van elk sportseizoen hernieuwd te worden).

                    - Hij mag eveneens beschikken over zijn eigen transfert.

          Rechten en plichten van de kapitein :

                    - De kapitein is verantwoordelijk voor de goede gang van de matchen; het is      eveneens hij die de ploeg zal samenstellen.

 

ARTIKEL A5

          

Twee clubs die in hetzelfde lokaal spelen, moeten twee totaal verschillende namen dragen zodat duidelijk is dat het over twee clubs gaat die onafhankelijk van elkaar zijn.

 

ARTIKEL A5 Bis

          

De clubs of ploegen die zich in het zelfde lokaal bevinden moeten de rubriek ( alternatif of samen ) invullen op het inschrijvingsblad zoniet is het de federatie die zal beslissen

 

ARTIKEL A6

 

Elke oude club zal de samenstelling van haar ploeg(en) mededelen voor de uiterste volgens kalender vastgestelde datum, dit door middel van een formulier dat hem zal overhandigd worden te dien einde, en waarop de 4 basisspelers zullen opgeschreven worden.  Onvolledig ingevulde en/of niet door de spelers gehandtekende inschrijvingsformulieren zullen niet aanvaard worden.


 

 

ARTIKEL A7

 

Een schriftelijke toelating vanwege de ouders zal vereist worden voor de spelers van minder dan 16 jaar.  De toelating zal de naam vermelden van de persoon aan wie de jongere speler wordt toevertrouwd.  Deze toelating zal dienen opgesteld in twee exemplaren, waarvan één wordt overgemaakt aan de N.B.D.F. en het andere op de lidkaart van de speler.

 

ARTIKEL A8

 

Om een derde ploeg te kunnen inschrijven, moet men beschikken over twee afzonderlijke lokalen of een zaal.

 

ARTIKEL A9

 

Bijdragen voor de wedstrijden van de vrijdagen

 

     140 € voor een basisploeg bestaande uit 6 spelers

      10 € per bijkomende speler

      10 € per transfert van speler(s) (tijdens het seizoen)

      10 € inschrijving voor de Interclub (facultatief)

       4 € voor het hernieuwen van een lidkaart (+ foto).

      1,5 € voor het versturen van een lidkaart

              

 

ARTIKEL A10

 

De lidgelden zijn niet terugbetaalbaar.

 

ARTIKEL A11

 

Vermits de N.B.D.F. de sportieve deontologie van het BLOSO respecteert, zal niet toegestaan worden dat spelers door hun club worden uitbetaald of dat spelers worden afgekocht; behalve indien de clubs door de wet gesteld zijn als VZW en dat hun statuten de clausule van deze mogelijkheid voorziet.

 

ARTIKEL A12

 

De boetes of straffen die opgelegd zijn aan een ploeg, kunnen betaald worden op ons kantoor tijdens de permanentiedagen of overgeschreven op rekeningnummer 001-1611245-54 van de FORTIS met vermelding "ref. n°..." en dit voor de uiterste datum vastgesteld op advies van de Federatie.  Bij gebrek aan betaling, zullen de volgende matchen verloren worden per forfait. Na drie forfaits voor dezelfde boete, zal de ploeg uit de wedstrijd teruggetrokken worden wegens niet-betaling.
 
 

 

Retour