ARBITRAGE

ARTIKEL D1

 

De scheidsrechters worden eraan gehouden om de lidkaarten na te kijken bij elke match (kaart van betrokken spelers).  Elke doorhaling op een lidkaart dient vermeld te worden onderaan het scoreformulier et zal nagezien worden door de N.B.D.F.

 

ARTIKEL D2

 

Elke speler die zijn lidkaart niet op zich draagt tijdens de match, zal vermeld worden onderaan op het scoreformulier voor vergelijkend nazicht van aansluiting met de inlichtingen vermeld op de identiteitskaart.

 

ARTIKEL D3

 

Van zodra de scheidsrechter de spelers oproept, dienen zij zich binnen de 5 minuten aan de "werplijn" te melden.  Indien een speler zich niet binnen deze tijdsduur aanmeldt, zal hij forfait verklaard worden. Tijdens de match beschikken de spelers over maximum 2 minuten om beurtelings te spelen.

 

ARTIKEL D4

   

De spelers die ingeschreven zijn op het scoreblad mogen, inden afwezig, vervangen worden door de reserves (maximum 2). De eerste speler zal vervangen worden door de 1ste reserve. Indien een tweede speler afwezig is, zal deze vervangen worden door de 2de reserve en dit alleen voor de 4 eerste enkelspelen.

 

ARTIKEL D5

 

De ploeg die afwezige leden heeft, is niet verplicht deze op het einde van de lijst in te schrijven.  Ze mogen hen inschrijven op gelijk welke gewenste plaats.

 

ARTIKEL D6

 

Indien één van de spelers voor een dubbelspel afwezig is, kan dit spel niet gespeeld worden vermits er dan slechts één speler is.  Dit spel zal voor de tegenploeg als winnend wegens forfait worden opgegeven.

 

ARTIKEL D7

 

De arbitrage zal gebeuren door de ontvangende ploeg.

 

ARTIKEL D8

 

De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het goede verloop van de orde tijdens het spel en is de enige spelrechter.


 

ARTIKEL D9

 

Indien een speler de werpgrens overschrijdt, zal de scheidsrechter een aanmaning geven.  Indien hij in herhaling valt, zullen de punten van die worp  geannuleerd worden.

 

ARTIKEL D10

 

De spelers mogen hun darts enkel terugnemen na controle van de scheidsrechter.  Geen enkele aanvechting zal toegestaan worden nà het uitnemen van de darts.  Indien de darts uitgenomen zijn vóór de controle door de scheidsrechter, zal de worp ongeldig verklaard worden.

 

ARTIKEL D11

 

Het is verboden om de darts te werpen vooraleer de scheidsrechter de punten van vorige worp heeft geteld (de punten van deze darts zullen ongeldig zijn).

 

ARTIKEL D12

 

In geval van onenigheid voor het aftrekken van punten, zal dit gezegd worden vóóraleer de speler van de tegenpartij zijn volgende worp doet.

 

ARTIKEL D13

 

Op verzoek van de tegenpartij kan de scheidsrechter vervangen worden indien hij meerdere fouten gemaakt heeft tijdens het spel, of indien hij te veel van plaats verandert tijdens de worpen of commentaren zou geven die de spelers zou kunnen afleiden.

 

ARTIKEL D14

 

De scheidsrechter zal niet de te maken dubbels aankondigen, Alleen de scheidsrechter mag op verzoek van de speler, de nog resterende punten vermelden en dit vanaf de honderdzeventig.

 

ARTIKEL D15

 

Bij elke dart die geworpen wordt nà het bereiken van de resterende punten, zal de worp geannuleerd worden.

 

ARTIKEL D16

 

Het is verboden aan de scheidsrechter om zijn hoofd vóór het dartsblok te houden, zelfs ten einde de punten te controleren, vooraleer de 3 darts geworpen zijn.

 

ARTIKEL D17

 

Op een worp van 3 darts worden enkel die darts opgeteld die in het dartsblok zijn blijven steken, nadat de speler de werpgrens heeft verlaten en/of nadat de scheidsrechter de punten heeft geteld.

ARTIKEL D18

 

Bij elke ontmoeting zal elke manche gespeeld worden met een onmiddellijke start en zal eindigen met een dubbel.

 

ARTIKEL D19

 

De roos laat toe om een spel af te sluiten

 

 

Retour