INLEIDING
INLEIDING

De N.B.D.F. waarvan het enige overblijvende stichtend lid de Voorzitter is, de Heer Luc VANHAEGENDOREN, werd opgericht in februari 1982. Deze Federatie is samengesteld uit een Raad van vijf Bestuurders, Afgevaardigden,  een Selectiecomité en een Feestcomité.  Al deze personen werken op vrijwillige basis.

             Het Comité van Bestuurders is samengesteld uit een Voorzitter en vier plaatsvervangers. De secretaris en schatbewaarder kunnen gekozen worden binnen de bestuurders, maar niet systematisch..

             De afgevaardigde, aangeduid voor uw afdeling, is te uwer beschikking voor alle inlichtingen en het is op zijn telefoonnummer dat uw resultaten na de matchen van donderdag en/of vrijdag medegedeeld dienen te worden vanaf 20 uur tot 1 uur 30 's nachts.  Deze telefoonnummers zullen u meegedeeld worden in het begin van het seizoen, op het ogenblik dat men uw lidkaarten en scoreformulieren bezorgt, t.t.z. vanaf de tweede helft van augustus.

             Het Selectiecomité van haar kant, zal er voor zorgen dat de regels van welvoeglijkheid en eer worden nageleefd door de Clubs, en noteert op een daarvoor bestemd formulier haar beoordeling voor wat betreft de inrichting, de hoogte en de lengte van het spel, de verlichting, en de spelruimte, zodat alles reglementair zou verlopen.  Daarna worden deze formulieren overhandigd aan de Voorzitter die volgens deze inlichtingen wel of niet aanvaardt om de nieuwe Club toe te laten in onze Federatie.

             Alle personen die een functie uitoefenen binnen de federatie hebben op elk ogenblik het recht een controle uit te oefenen op de lidkaarten. Tijdens deze controles mogen zij geen advies uitbrengen, maar wel een rapport voorleggen aan de Raad van Bestuur in geval van geschil omtrent valse of onwaardige lidkaarten of documenten.

             Een Club kan samengesteld zijn uit meerdere ploegen en moet minstens een Voorzitter per Club kiezen, maar zal verplichtend ook een kapitein per ploeg kiezen.

             Het speelseizoen begint in het algemeen in de maand september en eindigt in de maand juni met de prijsuitreiking.

             Deze sportieve wedstrijden spelen zich af de donderdag- of de vrijdagavond vanaf 20 uur en wordt algemeen genoemd een MATCH.

 - men evolueert  in 4/2/4, anders gezegd vier enkel, twee dubbel en vier enkelspelen.

- Een Match bestaat uit tien spelen :

             Na elk spel, wordt 1 punt toegekend aan de winnende ploeg; de ploeg die de meeste spelen gewonnen heeft zal winnaar van de match verklaard worden en behaalt de 2 punten die voor deze match worden toegekend.

In het geval dat elke ploeg vijf spelen zou hebben gewonnen, wordt gelijke uitslag gespeeld of match nul, en elke ploeg kan dan 1 punt inschrijven.  Dit wordt bijgevoegd aan de andere eventuele behaalde punten van voorgaande matchen en geeft aldus de algemene rangschikking die elke week zal gepubliceerd worden in de krant "La Dernière Heure".

             Een spel is samengesteld uit 2 winnende partijen; in geval van gelijke uitslag zal een derde partij, genaamd "BELLE", gespeeld worden en dit voor de ploegen die evolueren in derde divisie en/of lager.  Elke gewonnen partij geeft recht op een punt en wanneer een speler wint

-                      met 2 tegen 0 noteert de kapitein 3 punten voor de winnaar en 0 voor de tegenspeler

-                      met 2 tegen 1 noteert de kapitein 2 punten voor de winnaar en 1  voor de tegenspeler

             Voor de spelers die evolueren in eerste of tweede divisie is er een lichte wijziging gezien ze spelen in drie winnende partijen.

Dus wanneer een speler wint

-                      met 3 tegen 0 noteert de kapitein 5 punten voor de winnaar en 0 voor de tegenspeler.

-                      met 3 tegen 1 noteert de kapitein 4 punten voor de winnaar en 1 voor de tegenspeler

-                      met 3 tegen 2 noteert de kapitein 3 punten voor de winnaar en 2 voor de tegenspeler.

In geval van twee winnende partijen voor beide partijen, zal een BELLE gespeeld worden.

De gelijkspelspeler mag eerst naar de roos spelen om te kunnen bepalen wie deze laatste partij (BELLE) mag beginnen.

             De speler die niet  in de eerste reeks enkelspel gespeeld heeft, mag deelnemen aan de tweede reeks enkelspel en zijn punten zullen tellen.

             Het totaal van al deze punten geeft dan een individueel classement per divisie en beloont op het einde van het seizoen de spelers die het meeste aantal punten hebben behaald, de beste eindworpen evenals de spelers die het meest 180 behaald hebben.

             Vermits de lokalen van de dartclubs zich bevinden in openbare zalen en publieke lokalen, kan een totale stilte niet worden opgelegd vermits andere gebruikers van deze lokalen er zich bevinden.

Het is echter wenselijk om het geluid van de muziek te verminderen tot het peil waarop men duidelijk en verstaanbaar kan praten.

             Vermits elke zaaluitbater zich het recht kan toeëigenen om de toegang te weigeren, zal de N.B.D.F. in geen geval tussenkomen indien aan een speler de toegang geweigerd wordt.  Enkel de reglementering van de politie omtrent het drankverbruik is in dit geval van kracht.

 

            De Federatie zal op de eerste vrijdag van elke maand (behalve in de maanden juni, juli en augustus) een DARTS NEWS publiceren dat gratis verdeeld wordt aan elke club. Deze publicatie kan eveneens persoonlijk verstuurd worden, per abonnement, waarvan de prijs zal bepaald worden door de Raad van Bestuur.

             Een permanentiedienst zal verzekerd worden elke woensdag en vrijdag in het kantoor van de Federatie, Aumalestraat 14  te 1070 Brussel. 

De woensdag vanaf 20 uur tot 22 uur en de vrijdag vanaf 16 uur tot 20 uur.

 

Retour