M.KLACHTEN EN BEZWAREN

M. KLACHTEN EN BEZWAREN

 

ARTIKEL M1

 

De mogelijkheid bestaat om, teneinde een match vlot te laten verlopen, een controleur aan te vragen. Deze zal echter alleen aanwezig zijn als waarnemer en zal rapport uitbrengen aan de Voorzitter.

 

ARTIKEL M2

De anvraag voor een controleur dient ingediend te worden 15 dagen voor de datum van de match. De kosten hiervoor bedragen 15 € (te betalen bij de aanvraag). De aanvraag kan verworpen worden indien de hierbovenvermelde regels niet nageleefd worden, indien de aanvraag niet gerechtvaardigd is of indien de federatie geen controleur kan ter beschikking stellen.

 

ARTIKEL M3

   

Elke klacht omtrent het verloop van een match dient schriftelijk geformuleerd te worden aan de voorzitter van de N.B.D.F. Deze laatste zal, indien nodig, de Klachtencommissie bijeenroepen. De klacht dient medeondertekend te worden door de kapitein van de ploeg en de Voorzitter. Een waarborg van 25 € per klacht wordt gevraagd. De klacht dient ingediend te worden de woensdag na de betrokken match ten laatste vóór 20 uur

 

ARTIKEL M4

 

De N.B.D.F. mengt zich in geen geval in financiële geschillen onderling tussen spelers, leiders of lokaaleigenaren van hun eigen of andere clubs.

 

ARTIKEL M5

 

Elke speler kan door de N.B.D.F. geschrapt worden, na een eventuele verwittiging, schriftelijk gemeld aan zijn club, wegens agressiviteit, dronkenschap of gelijkaardige inbreuken.

 

ARTIKEL M6

 

Elke speler kan voor een mindere of langere tijd geschorst worden volgens de ernst van de hem verweten feiten.

 

ARTIKEL M7

 

Elke speler kan, door eenvoudige beslissing van de commissie, onmiddellijk geschrapt worden voor diefstal, van gelijk welke aard.

 

ARTIKEL M8

 

Aan elke club waarvan één of meerdere spelers het aan de gang zijnde spel hebben verlaten of geweigerd hebben om de volgende partijen te spelen zonder aanvaardbare redenen, wordt 15 € boete aangerekend.  Bovendien zullen de punten van dit spel toegekend worden aan de tegenpartij.

 

ARTIKEL M9

 

Elke speler of ploeg die vrijwillig een match, een spel of een manche van een wedstrijd verliest, kan uitgesloten worden tot het einde ven deze wedstrijd.

 

ARTIKEL M10

 

Het is verboden aan de verantwoordelijken van de clubs of spelers om beledigende, beschuldigende, aanvechtbare of negatieve briefwisseling of taal te verspreiden tegenover een andere club, verantwoordelijken of spelers.  Elke overtreding in die zin zal onmiddellijk en verplichtend worden gestraft.

 
 
Retour